OÜ Veinimäe privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel OÜ Veinimäe töötleb oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu. OÜ Veinimäe kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

OÜ Veinimäe klientide isikuandmete vastutavate töötlejate kontaktandmed on:

OÜ Veinimäe – aadress Veinimäe, Kärgula küla Võru vald Võrumaa 66632, e-post. veinimaetalu@gmail.com

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad OÜ Veinimäe poolt pakutavaid kaupu.

Veinimäe E-kaupluse klientide isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siin: https://www.veinimae.ee/myygitingimused/

Milliseid isikuandmeid OÜ Veinimäe kogub?

OÜ Veinimäe võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

Kuidas OÜ Veinimäe isikuandmeid kogub?

OÜ Veinimäe kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. OÜ Veinimäe kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel OÜ Veinimäe isikuandmeid töötleb?

OÜ Veinimäe töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

Kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine

kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine

kliendi päringutele vastamine

kliendisuhete arendamine ja analüüs

toodete ja teenuste pakkumine

otseturundus

õigustatud huvi

tarbijaharjumuste uurimine

teenuste haldamine ja arendamine

veebilehe kasutamine ja täiustamine

loosimiste ja küsitluste läbi viimine

müügistatistika koostamine

isikute ja vara kaitse

seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

Kuidas OÜ Veinimäe Teie isikuandmeid kaitseb?

OÜ Veinimäe kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslike turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

OÜ Veinimäe võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad meile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele OÜ Veinimäe isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Ajakohase nimekirja kõigi volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb OÜ Veinimäe kliendile kättesaadavaks kliendi taotluse alusel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

OÜ Veinimäe võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus

OÜ Veinimäe võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust.

Küpsiste kasutamine

OÜ Veinimäev eebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

vanusepiirangu küpsised, mille eesmärk tuleneb seadusest;

esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid

Isikustamata andmete töötlemine

OÜ Veinimäe veebilehtede külastamisel võib OÜ Veinimäe koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Nimetatud andmeid töödeldakse anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Profileerimine

OÜ Veinimäe võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. OÜ Veinimäe ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida OÜ Veinimäelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt OÜ Veinimäe andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil veinimaetalu@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

OÜ Veinimäel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. OÜ Veinimäel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Veinimäe OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Veinimäe OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Privaatsuspoliitika muutmine

OÜ Veinimäel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav OÜ Veinimäe veebilehel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et OÜ Veinimäe rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda ülaltoodud kontaktidel OÜ Veinimäe andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil veinimaetalu@gmail.com, andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee ) või kohtu poole.