TV3 DUUBEL: Lõuna-Eesti eksootika! Kaks sõpra panid Võrumaal püsti viinamarjaistanduse

T V 3 D U U B E L : L õ u n a - E e s t i e k s o o t i k a ! K a k s s õ p r a p a n i d V õ r u m a a l p ü s t i v i i n a m a r j a i s t a n d u s e

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kaks sõpra panid Võrumaal püsti viinamarjaistanduse, kus kasvab üle 75 erineva sordi ning mida külastades on tunne, et oled sattunud mõnda Vahemere veiniriiki. Paraku on viinamarjade kasvatamisel Eestis ka oma väljakutsed.